Privacyreglement

1. Verwerking van persoonsgegevens

Naam (volledig), adres, woonplaats van cliënt. Deze gegevens worden gebruikt voor het kunnen versturen van de voor de behandeling nodig zijnde gegevens en informatie. Alsmede om op te nemen in het dossier die aan wettelijke regels dient te voldoen.

Geboortedatum van cliënt. Dit is nodig om in te kunnen schatten of de gezondheidstoestand van cliënt gebruikelijk is bij diens leeftijd en om prognose van en eventuele risico’s voor herstel in te kunnen schatten.

Telefoonnummer van cliënt. Deze gegevens worden indien nodig gebruikt voor overleg, afspraken en andere communicatie betreffende de behandeling.

E-mailadres van cliënt. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van de zorgnota en voor cliënt noodzakelijke informatie betreffende de praktijk, zoals bereikbaarheid, waarneming en eventuele organisatorische of huishoudelijke veranderingen in de praktijkvoering.

NAW-gegevens van de huisarts van cliënt in geval is overeengekomen dat deze op de hoogte wordt gesteld van aanvang en beëindiging behandeling en/of dat overleg met de arts zal worden gevoerd.

2. De te verwerken bijzondere persoonsgegevens

Gezondheidsgegevens, zoals klachten (lichamelijk, emotioneel, mentaal), klachtenverloop, oorzakelijke factoren, in stand houdende factoren, omgevingsfactoren, ziektegeschiedenis, en genetische bepaaldheid,

De te verwerken gegevens zijn beperkt tot hetgeen nodig of nuttig is in het kader van de orthomoleculaire hulpverlening aan de cliënt, zulks met inachtneming van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden vast gelegd.

3. Dossierplicht

Op grond van de WGBO zijn alle behandelingen en begeleidingstrajecten binnen Oerrijkleven onderhevig aan de verplichting een medisch dossier bij te houden. In dit dossier horen volgens deze wet de volgende zaken in ieder geval te worden opgenomen:

Bevindingen na het invullen van de vragenlijsten, onderzoeken en anamnese

-Mogelijke oorzaken

-Voorgestelde behandeling

-Voortgang van behandeling

-Verslagen van uitslagen van tests en relevant onderzoek

-Verwijsbrieven indien van toepassing

-Afgegeven rapportages door cliënt betreffende de gezondheidstoestand

-Aanmeld- en Afrondingsbrief voor de huisarts

4. Kwaliteitsverbetering binnen de praktijk

Oerrijkleven streeft continu kwaliteitsverbetering en professionalisering na. Om die redenen worden jaarlijkse bij- en nascholingen gevolgd.

5. Beroepsgeheim

Bij Oerrijkleven geldt medisch beroepsgeheim en geheim­houdings­plicht. Dat betekent dat er op geen enkele wijze gegevens uit het dossier met derden gedeeld mag worden. Gegevens uitwisseling met andere zorgverleners of instanties, mag alleen met expliciete toestemming van betrokkene, zulks met uitzondering in geval van gevaar voor betrokkene en/of diens omgeving (b.v. suïcide, mishandeling).

Een waarnemer bij ziekte of afwezigheid is een geregistreerd orthomoleculair thera­peut, die eveneens is gebonden aan de regelgeving van de beroepsvereniging en het onderhavige privacyreglement.

6. Toegang tot persoonsgegevens

Bij Oerrijkleven heeft alleen mevrouw B. van Zeijderveld toegang tot de persoonsgegevens.

In geval van waarneming bij ziekte of afwezigheid heeft de waarnemer volledig toegang tot het dossier. De waarnemer maakt alleen dan gebruik van toegang tot het dossier, wanneer cliënt een hulpvraag heeft en de waarnemer de gegevens in dat kader nodig heeft. Iedere inzage en verwerking van het dossier wordt daarin geregistreerd.

7. Archivering

De dossiers worden ten minste 20 jaar digitaal bewaard, zulks gerekend vanaf de laatste datum waarop een gegeven in het dossier is vastgelegd.

8. Recht op informatie

Een cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van het dossier. Dit betreft uitsluitend die informatie die is verstrekt door cliënt zelf of door een andere zorgverlener. De informatie die door de behandelaar zelf aan het dossier is toegevoegd is niet ter inzage beschikbaar; dit betreft de conclusies, persoonlijke aantekeningen, analyses en ideeën over diagnostiek en behandeling.

9. Datalek en meldplicht

Gezien de wijze waarop data bij Oerrijkleven worden verwerkt is de kans op een datalek gering. Echter wanneer een datalek wordt vermoed en dit kan leiden tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens zal de verwerkingsver­­ant­­woor­­delijke het datalek onverwijld melden bij de AP.

Indien betrokkenen mogelijke ongunstige gevolgen voor hun persoonlijke levenssfeer kunnen ondervinden als gevolg van een gesignaleerd datalek zal de ver­­wer­­kingsverantwoordelijke contact opnemen met betreffende betrokkenen.

10. Klachten

Indien betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij/zij een andere reden tot klagen heeft, dient hij/zij zich schriftelijk te wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke van Oerrijkleven, mevrouw B. van Zeijderveld. De klacht wordt binnen 2 weken behandeld en beantwoord.

Indien betrokkene van mening is dat de klacht niet goed is behandeld kan deze zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarvoor dient betrokkene de website te bezoeken en een tip achter te laten die beoordeeld kan worden voor ver­­­der onderzoek (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autori­teit-per­­soonsgegevens/tip-ons).

De AP kan ook telefonisch benaderd worden onder nummer 088-1805250.

Dit reglement is op 1 november 2022 te Zandvoort vastgesteld.

E-mail verzonden