Algemene Voorwaarden Oerrijkleven

Artikel 1 toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechts­­gevolg gerichte handelingen waarbij Oerrijkleven (gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 34337048) is betrokken.
  2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn ge­komen.

  3. Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de rechtsver­houd­ing tussen partijen en worden op voorhand afgewezen.

Artikel 2 begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:a. Behandelaar: Bianca van Zeijderveld, als zelfstandig orthomoleculair the­ra­peut handelend onder de naam Oerrijkleven.

b. Cliënt: persoon aan wie een product of dienst verleend wordt.

c. Dienst: alle werkzaamheden die een orthomoleculair therapeuten verricht, waaronder werkzaamheden die betrekking hebben op Energetisch Morfo­lo­gische Bloedtesten (EMB).

d. Overeenkomst: schriftelijk of digitaal vastgelegde afspraken tussen Oerrijkleven en cliënt.

e. Partijen: Oerrijkleven en cliënt.

f. Product: zaken zoals aangegeven in de praktijk of de website van behan­de­laar, die bestemd zijn voor verkoop.

Artikel 3 Aanvaarding van opdrachten

1. Alle aanbiedingen van Oerrijkleven zijn vrijblijvend en her­roep­baar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door Oerrijkleven is bevestigd.

2. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer deze schriftelijk of digitaal door Oerrijkleven is bevestigd.

Artikel 4 levering van een product

1. Bij bestelling van een op de website van Oerrijkleven aangeboden producten komt de overeenkomst tot stand door volledige betaling van het aankoopbedrag en de verzendkosten.

2. Verzending geschiedt naar het door de cliënt daartoe opgegeven adres.

Artikel 5 herroepingsrecht en kosten

1. Bij levering van producten heeft cliënt gedurende 14 dagen na levering de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. Voormeld recht vervalt indien en zodra de folie van de flacon/het doosje is verwijderd.

3. In het geval cliënt van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient hij het product in de originele staat en verpakking aan Oerrijkleven terug te sturen. De kosten van terugzending zijn voor rekening van cliënt.

4. Na ontvangst van een correct retour gezonden product door Oerrijkleven zal de terugbetaling van het daarvoor betaalde bedrag binnen 14 dagen plaatsvinden.

Artikel 6 prijzen

1. Tenzij expliciet anders aangegeven zijn prijzen inclusief btw.

2. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is Oerrijkleven ge­rech­tigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 7 aansprakelijkheid

1. Bij de uitvoering een overeenkomst door Oerrijkleven is sprake van een inspanningsverplichting.

2. Oerrijkleven geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garan­tie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de behandeling bij de cliënt voor­doen, tenzij deze zijn te wijten aan een toerekenbare ernstige tekort­ko­­­ming van Oerrijkleven.

3. Oerrijkleven is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolg­schade.

4. Oerrijkleven is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door Oerrijkleven mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

5. De aansprakelijkheid van Oerrijkleven voor schade voortvloeiend uit de door haar -eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot de kosten van een behandeling/levering en tot het bedrag dat door de door Oerrijkleven gesloten aan­sprake­­lijkheidsverzekering word gedekt.

Artikel 8 overmacht

Indien Oerrijkleven haar verplichtingen uit de overeenkomst, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van Oerrijkleven en ziekte van behandelaar, worden de verplichtingen van Oerrijkleven opgeschort tot het moment waarop deze in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 9 toepasselijk recht

1. Op met Oerrijkleven gesloten overeenkomsten uitsluitend Neder­lands recht van toepassing.

2. Behoudens voor zover dwingendrechtelijke bepalingen daaraan in de weg staan zullen geschillen worden beslecht door de te Haarlem bevoegde rechter.

E-mail verzonden