Algemene Voorwaarden Oerrijkleven

Artikel 1. Algemene Voorwaarden(AV)

Algemene voorwaarden van Oerrijkleven voor Orthomoleculaire Therapie behandelingen, gevestigd te Zandvoort en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 34337048.

Artikel 2. Behandeling

De overeenkomst tussen Oerrijkleven en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. Oerrijkleven zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen goed vakmanschap uitvoeren; op Oerrijkleven rust een inspanningsverbintenis. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Oerrijkleven worden medegedeeld.

Artikel 3. Toepasselijkheid

a. Op alle offertes en overeenkomsten tussen Oerrijkleven enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

b. Acceptatie van een offerte c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

c. Alle offertes zijn één maand geldig, tenzij de offerte anders vermeldt.

d. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Oerrijkleven aan de cliënt schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract

a. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Oerrijkleven is bevestigd.

b. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt Oerrijkleven zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Oerrijkleven zal de cliënt tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren.

Artikel 5. Vervanging

b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal Oerrijkleven zorgdragen voor vervanging door een gecertificeerde yogadocent of masseur of een nieuwe afspraak maken om nakoming volgens overeenkomst te bewerkstelligen.

Artikel 6. Tarieven

a. De diensten zullen tegen geldende en overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig in die zin dat Oerrijkleven met een termijn van 25% van de contractduur eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.

b. Oerrijkleven behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

Artikel 7. Facturering en betaling

a. De particuliere cliënt dient de factuur direct na afloop van de Orthomoleculaire Therapie behandeling contant of per betaalverzoek te voldoen.

Artikel 8. Tussentijdse ontbinding

a. Iedere partij is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden door een mail of brief, indien: de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij mail of brief voor nakoming gestelde termijn. Ter zake van de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming. De cliënt komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.

b. Oerrijkleven is gerechtigd de overeenkomst, schriftelijk, zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Artikel 9. Orthomoleculaire Therapie

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het getekende intake formulier aan Oerrijkleven te overhandigen.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Deelnemen aan Orthomoleculaire Therapie gebeurt op eigen risico. Oerrijkleven is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de Orthomoleculaire Therapie. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de therapeut overwegen de cliënt te weigeren voor deelname aan Orthomoleculaire Therapie. Dit kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid of door het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat deelname wordt ontzegd.

Oerrijkleven is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. Oerrijkleven zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van de klacht over de geadviseerde supplementen. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld veroorzaakt door Oerrijkleven.

Orthomoleculaire Therapie is geen vervanging van een medische behandeling. Het kan echter een goede aanvulling zijn. Raadpleeg hiervoor altijd de huisarts. Eventueel kan in overleg met de huisarts een gezamenlijk behandelplan worden opgestart.

Betaling

De cliënt dient de factuur direct na de Orthomoleculaire Therapie en/of overhandiging van supplementen contant of per betaalverzoek te voldoen. Indien de cliënt voor een volledig pakket heeft gekozen, waarin diverse sessies van Orthomoleculaire therapie zijn opgenomen, dient de volledige factuur na het intake gesprek voldaan te worden.

E-mail verzonden